Voorwaarden

Artikel 1: Definities
Opdrachtnemer: De eigenaar van Dierenservice Wendy
Opdrachtgever: De eigenaar van het huisdier(en) die met Dierenservice Wendy een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn tussen Dierenservice Wendy en opdrachtgever. Tenzij hiervan door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 3: Aangaan overeenkomst
3.1. Van iedere reservering voor de services van Dierenservice Wendy, wordt door Dierenservice Wendy samen met de opdrachtgever een zorgovereenkomst/uitlaatovereenkomst opgesteld.
3.2. De overeenkomst dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld en ondertekend te worden door zowel Dierenservice Wendy als opdrachtgever.
3.3. Opdrachtgever dient, bij het aangaan van de zorg/uitlaatovereenkomst, kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden behorende bij de zorg/uitlaatovereenkomst en deze te ondertekenen.

Artikel 4: Verantwoordelijkheden en plichten Dierenservice Wendy
4.1. Dierenservice Wendy verplicht zich om de zorg/uitlaatovereenkomst voor het huisdier(en) van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
4.2. Dierenservice Wendy zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier(en).
4.3. Dierenservice Wendy verplicht zich er toe de, door opdrachtgever, in bewaring gegeven huissleutel zorgvuldig te bewaren en deze enkel en alleen te gebruiken voor het halen/brengen/verzorgen van het huisdier(en).
4.4. Wanneer het door overmacht of onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte, calamiteiten, zeer extreem weer) niet mogelijk is om de afgesproken service te verlenen, behoudt Dierenservice Wendy zich het recht voor om de afgesproken service niet door te laten gaan. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Dierenservice Wendy kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.
4.5. Dierenservice Wendy behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tot verzorging van het huisdier(en) stop te zetten zonder opgaaf van redenen.
4.6. Dierenservice Wendy kan niet aangemerkt worden als eigenaar/bezitter van het huisdier(en).

Artikel 5: Verantwoordelijkheden en plichten opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de gevolgen ten aanzien van het niet of onjuist vermelden van informatie over het huisdier(en) waarop de zorg/uitlaatovereenkomst van toepassing is.
5.2. Het huisdier(en) waarop de overeenkomst van toepassing is dient opgenomen te zijn in de WA-verzekering van opdrachtgever. Het is bij wet geregeld dat de eigenaar van het huisdier te allen tijde aansprakelijk is voor het gedrag van zijn/haar dier. Ook als de eigenaar zelf niet aanwezig is.
 Dierenservice Wendy zal echter uit alle macht proberen om vervelende incidenten te voorkomen.
5.3. Opdrachtgever machtigt hierbij Dierenservice Wendy om, op kosten van opdrachtgever, medische zorg te (laten) verlenen aan het huisdier(en) wanneer dit noodzakelijk is. Uiteraard, indien mogelijk, eerst in overleg met opdrachtgever.
5.4. Alle huisdieren die onder de zorg van Dierenservice Wendy vallen dienen vrij te zijn van vlooien, teken en wormen en besmettelijke ziektes. Voor eventueel hieruitvolgende schade kan opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Dierenservice Wendy of derden, veroorzaakt door het huisdier(en) waarop de zorg/uitlaatovereenkomst van toepassing is.
6.2. Dierenservice Wendy is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor het weglopen of verdwijnen van het huisdier. Uiteraard zal Dierenservice Wendy alles in het werk stellen het dier veilig terug te vinden.
6.3. Dierenservice Wendy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (schade bij) diefstal of inbraak in de woning van opdrachtgever, mits aantoonbaar bewezen kan worden dat gebruik gemaakt is van de sleutel welke bij Dierenservice Wendy aanwezig is en door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
6.4. Dierenservice Wendy is niet aansprakelijk voor schade bij ziekte, aandoeningen, letsel of overlijden van het huisdier tijdens de overeenkomst. Tenzij er sprake is van zeer grove nalatigheid of schuld door Dierenservice Wendy.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
7.1. De betaling dient steeds vooraf te geschieden maar kan in uitzondering en in overleg met Dierenservice Wendy ook binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan worden.
7.2. Wanneer de betaling uitblijft en/of het betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, volgt een betalingsherinnering.
7.3. Wanneer de betaling na herinnering alsnog achterwege blijft, wordt opdrachtgever in gebreke gesteld en wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
7.4. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever tevens aan Dierenservice Wendy rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente van dat moment.

Artikel 8: Annulering
8.1.  Betreffende de DierenThuisZorg service:
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de te verlenen service worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de te verlenen service wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
8.2. Betreffende de UitlaatService:
Opdrachtgever kan te allen tijde kosteloos de te verlenen service annuleren. Annuleringen dienen uiterlijk de dag vóór de uitlaat telefonisch doorgegeven te worden. Indien er niet tijdig is geannuleerd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien er sprake is van overmacht, is e.e.a. ter beoordeling van Dierenservice Wendy.

Artikel 9: Geschillen en Toepasselijk recht
9.1. Op de zorgovereenkomst/uitlaatovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Bij geschillen is de rechter in de vestigingsplaats van Dierenservice Wendy bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Dierenservice Wendy 2014

 

 

Copyrights

Het is niet toegestaan om pagina’s, tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de website van Dierenservice Wendy, in originele- of gewijzigde vorm te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dierenservice Wendy